Oldenzaals Energiefonds

Het Oldenzaals Energiefonds is een initiatief van de gemeente Oldenzaal met als doel een bijdrage te leveren aan het energieneutraal maken van de stad.

Oldenzaals Energiefonds

Het Oldenzaals Energiefonds is een initiatief van de gemeente Oldenzaal. De gemeente wil met het fonds projecten ondersteunen die anders niet van de grond zouden komen, omdat het geld aan de voorkant ontbreekt, terwijl de maatregelen zich in de loop van de tijd door een lagere energierekening zelf terugbetalen. Ondersteuning gebeurt in de vorm van leningen. Het fondsvermogen bedraagt € 1 miljoen.

De leningen worden verstrekt aan Oldenzaalse bedrijven, instellingen, verenigingen en energiecoöperaties. Het geld is bedoeld voor duurzame projecten, zoals het plaatsen van zonnepanelen op een school, LED verlichting op een sportveld of isolatie van een clubhuis. De lening uit het fonds ondersteunt de totale financiering van het project en kan gecombineerd worden met SDE+ subsidie (rijkssubsidie voor energieopwekking). 

Werkwijze

De fondsmanager beoordeelt ingediende projecten op haalbaarheid en in hoeverre ze bijdragen aan het energieneutraal maken van Oldenzaal. Daarnaast helpt hij initiatiefnemers waar mogelijk en noodzakelijk ook met het vinden van andere financiers. Aan projecten die aan de eisen voldoen, kan een lening tussen de € 5.000 en € 50.000 worden verstrekt. Deze lening wordt in 5, 10 of 15 jaar met rente terugbetaald. Deze periode wordt aangepast aan de terugverdientijd van de maatregelen. Het terugbetaalde geld stroomt terug in het fonds en kan opnieuw ingezet worden voor andere leningen.

Gemeente Oldenzaal

Oldenzaal heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Hiervoor moeten vanuit de samenleving vele projecten worden uitgevoerd die bijdragen aan het opwekken van duurzame energie en het beperken van het totale energieverbruik in Oldenzaal. Om dit te realiseren zet de gemeente naast het Oldenzaals Energiefonds diverse instrumenten in. Op de website van de gemeente Oldenzaal (www.oldenzaal.nl/duurzaamheid) vindt u meer informatie hierover.

Energieke Regio Oldenzaal

Specifiek voor organisaties werkt de gemeente samen met de Stichting Energieke Regio. De Energieke Regio Oldenzaal helpt bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaren en woningbouwcorporaties met het verduurzamen van hun gebouwen. Nieuwbouwprojecten worden steeds energiezuiniger en nieuwbouw is vanaf 2020 zelfs energieneutraal. Ook bij bestaande gebouwen is veel te winnen. Veel eigenaren en huurders van zakelijk en maatschappelijk vastgoed weten echter niet waar te beginnen. De onbekendheid met de financiële voordelen van verduurzaming is groot. De Energieke Regio Oldenzaal biedt ondersteuning en houdt daarbij rekening met de maatschappelijke, financiële en comfortaspecten van verduurzaming.

Kijk voor meer informatie over Energieke Regio Oldenzaal op www.oldenzaal.nl/energieke-regio-oldenzaal.

Energielening Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal biedt via het Oldenzaals Energiefonds organisaties in de gemeente financiering voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie.

Energielening Oldenzaal

De Energielening Oldenzaal is bestemd voor rechtspersonen, samenwerkingsverbanden van rechtspersonen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid. Hierbij valt onder andere te denken aan bedrijven, stichtingen en verenigingen.


Met de Energielening Oldenzaal wil het Oldenzaals Energiefonds de drempel voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepompinstallatie of een energiezuinig ledverlichtingssysteem verlagen. De Energielening kan worden aangevraagd op basis van een offerte. Voor het afsluiten van de financiering worden geen afsluitkosten berekend en aflossen kan boetevrij.

 

Aanvragen Energielening Oldenzaal

Via het digitale aanvraagformulier op deze website kunt u de Energielening Oldenzaal aanvragen. Een recente offerte dient altijd deel uit te maken van de aanvraag.
 

Rentetarieven

Datum Rente 5 jaar Rente 10 jaar Rente 15 jaar
01 mei 2017 2,2% 2,5% 2,9%

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Energielening Oldenzaal dient u aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Het betreft een investering binnen een organisatie met KvK-nummer gevestigd in de gemeente Oldenzaal.
 • De te gebruiken technologie moet voorkomen in de categorie A of D op de laatst gepubliceerde Energielijst, die op moment van aanvraag wordt gebruikt door het RvO ten behoeve van de Energie Investeringsaftrek. (De Energielijst 2018 vindt u in downloads van deze website).
 • Voor investeringen in andere technologieën dan genoemd in de Energielijst dient akkoord te worden verleend door de gemeente Oldenzaal.
 • De omvang van de financiering ligt tussen de € 5.000 en € 50.000 waarbij de eerste € 25.000 van de financiering is gebaseerd op 75% van de investering en de tweede € 25.000 op maximaal 50% van het deel van de  investering boven de € 33.333.
 • De looptijd van de lening bedraagt 5 jaar, 10 jaar of 15 jaar.
 • De rente op de lening wordt wekelijks vastgesteld op basis van de rentetarieven die worden gepubliceerd op de website van SVn.
 • Het betreft een annuïtaire lening o.b.v. maandelijkse aflossing d.m.v. automatische incasso’s.
 • Het project moet binnen een half jaar na het ondertekenen van de financieringsovereenkomst zijn gerealiseerd. 
   

Energielening aanvragen

Via het digitale aanvraagformulier kunt u de Energielening Oldenzaal aanvragen. Een recente offerte dient altijd deel uit te maken van de aanvraag.

Energielening aanvragen

Nadat wij uw aanvraagformulier met offerte hebben ontvangen zullen wij u de financieringsovereenkomst toezenden. Uitbetaling vindt plaats op basis van de eindfactuur. In overleg is het mogelijk een voorschot te ontvangen. De eerstvolgende maand zullen wij de eerste termijn van rente en aflossing via automatische incasso af laten schrijven.
 

Algemene gegevens

Hoe wordt de financiering gebruikt?

Installatie

Voor aanvraag van de financiering is een offerte van de technische installatie vereist. Selecteer de offerte:


De aanvrager verklaart, door ondertekening van dit formulier, dat zijn organisatie niet in financiële moeilijkheden verkeert. De aanvrager verklaart dat voor deze aanvraag geen andere financiering of subsidie van publieke instellingen wordt of zal worden ontvangen. Indien het wel het geval is, stuurt u dan kopieën van de beschikking(en) mee met dit aanvraagformulier.

Project details

Verwachte hoeveelheid opwek / besparing per jaar:

Maximaal aan te vragen lening: 0,- EUR.

Bedrag mag maximaal 75% van totale omvang bedragen

Dit veld is verplicht!    

Dit veld is verplicht!

 • - Een toetsing van de kredietwaardigheid kan tot de procedure behoren
 • - Het Oldenzaals Energiefonds kan, indien zij dit noodzakelijk acht, aanvullende informatie bij indiener opvragen

Downloads

Hieronder vindt u documentatie betreffende het Oldenzaals Energiefonds en de huidige Energielijst 2018.

Organisatie & Contact

Het Oldenzaals Energiefonds is een initiatief van de gemeente Oldenzaal. Het fondsmanagement is ondergebracht bij Katha Management & Advies. De contactgegevens vindt u hieronder.

Oldenzaals Energiefonds

Fondsmanager:

 • Guido Hoek Guido Hoek
  Fondsmanager (06 - 50 223 217)
 • Boy Peters Boy Peters
  Fondsmanager (06 - 30 259 632)

Contact

Voor meer informatie over het Oldenzaals Energiefonds kunt u contact opnemen met Guido Hoek.

 Email: info@oldenzaalsenergiefonds.nl
Telefoon: 06 - 50 223 217